BiH

Vlada KS utvrdila Nacrt zakona o porijeklu imovine

Off 77
Na prvoj redovnoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo (KS) utvrđen je Nacrt zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo, te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Institucije KS, na čelu sa Vladom Kantona će sistemskim pristupom raditi na eliminisanju i smanjivanju uzroka korupcije te će unaprijediti integritet, efikasnost i odgovornost u javnom sektoru, piše u Strategiji za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018 – 2019.

Zakon definiše principe i nadležnosti u sprovođenju zakona kao i obavezu koju imovinu su imenovana lica dužna prijaviti prilikom pruzimanja dužnosti, obavezu njenog godišnjeg prijavljivanja kao i obavezu prijavljivanja poslije završetka dužnosti ili razrješenja.

Propisane su i sankcije za neprijavljivanje imovine i davanje lažnih podataka o imovini kao i obaveze zatečenih izabranih zvaničnika u smislu primjene ovog zakona kao i podnošenje krivičnih prijava gdje se utvrdi osnov za navedeno.

Iz Ministarstva pravde i uprave, koje je predlagač zakona, istakli su da je suština donošenja ovakvog zakona mogućnost preventivnog djelovanja koruptivnih radnji uz jasnu poruku i strateško opredjeljenje ove Vlade da će borba protiv korupcije biti prioritet njihovog djelovanja.

Predloženo je da zakon sprovodi Kancelarija za borbu protiv korupcije KS, kao politički nezavisno tijelo, a kontinuiran nadzor nad njegovim sprovođenjem imala bi Komisija koju imenuje Skupština KS u kojoj bi osim predstavnika političkih partija bili i predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora koji se bave pitanjem prevencije i borbe protiv korupcije, saopšteno je iz Vlade KS.

Donošenje ovog zakona proizilazi i iz preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine, naročito onih iz Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije gdje se državama članicama nameće obaveza da u najvećoj mogućoj mjeri poštuju principe transparentnosti, sprečavaju sukobe interesa u javnom sektoru i nezakonito bogaćenje javnih funkcionera.

Ovaj zakon svoje utemeljenje ima i u preporukama UN-a, EU i Savjeta Evrope u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca.

Related Posts