fbpx
BiH, Vijesti

Upitno nesmetano poslovanje bolnice “dr. Safet Mujić u Mostaru”

Off 52
dr Safet Mujić u Mostaru

Ured za reviziju  institucija u Federaciji  Bosne i Hercegovine zaključio je da je JU Kantonalna bolnica „DR. Safet Mujić“ iz Mostara zaključno sa decembrom 2018. godine imala ukupan akumulirani dug od oko 16 miliona i 400 hiljada KM. S tim u vezi skrenuta je pažnja  kako je upitno poslovanje bolnice u punom kapacitetu. 

Upravno vijeće i osnivač (Skupština Hercegovačko-neretvanske županije) nisu poduzimali aktivnosti na pokriću gubitka. Ističu da je odredbama članka 41. Zakona o ustanovama definirano da osnivač supsidijarno odgovara za obveze ustanove, ako aktom o osnivanju nije drugačije određeno, stoji u revizorskom izvještaju.

Istim člankom definirano je da kada je osnivač odgovoran za obveze ustanove, dužan je pokriti višak rashoda nad prihodima u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna. Dužnost pokrivanja gubitka od strane osnivača definirana je i člankom 42. Statuta.

U vezi s navedenim, skrećemo pažnju na to da ugovor između Bolnice i osnivača (koji bi trebao regulirati rješavanje gubitka), sukladno točki VII. Odluke o osnivanju, nikada nije zaključen. Bolnica je u razdoblju od 2012. do 2017. godine konstantno ostvarivala gubitak. Na 31. 12. 2018. godine iskazan je akumulirani gubitak u iznosu od 16.402.005 KM koji prelazi visinu iskazanog kapitala za iznos od 3.645.386 KM (gubitak iznad visine kapitala). Za 2018. godinu ostvarena je dobit neprekinutog poslovanja u iznosu od 130.630 KM (točka 6.2.3 Izvješća).

Iz Ureda za reviziju skreću pažnju na to da je menadžment Bolnice pri sastavljanju financijskih izvješća izvršio procjenu sposobnosti Bolnice da nastavi poslovati u vremenski neograničenom razdoblju i procijenio da postoji značajna neizvjesnost da će Bolnica nastaviti neograničeno poslovati u narednom razdoblju.

Bolnica je konstantno u razdoblju od 2012. do 2017. godine ostvarivala gubitke u poslovanju, koji su rezultirali akumuliranim gubitkom na 31. 12. 2018. godine u iznosu od 16.402.005 KM. Iskazane obveze na 31. 12. 2018. godine iznosile su 15.330.990 KM. Osim toga, navedeno je da Bolnica ima problema s blagovremenim izmirivanjem obveza (točka 6.5 Izvješća).


Nema dovoljno sredstava za uplatu plata

U finansijskom izvještaju navedeno je da je trajno poslovanje Bolnice ugroženo zbog nagomilanih obveza, a da sredstva koja Bolnica dobiva od ZZO HNŽ nisu dovoljna za izmirenje obveza za plaće, pripadajuće doprinose i druga primanja zaposlenih, pokriće materijalnih troškova, izmirenje duga prema dobavljačima, obveza prema Poreznoj upravi FBiH i isplate zaposlenicima temeljem sklopljenih nagodbi.

Također, navedeno je da su u drugoj polovini 2018. godine usvojeni novi kolektivni ugovori za medicinsko i nemedicinsko osoblje, kojima je definirana povećana satnica, što za posljedicu ima veća izdvajanja Bolnice za troškove plaća, što je još više pogoršalo situaciju u radu Bolnice.

Na kraju je istaknuto da je Bolnica o teškoj financijskoj situaciji pisanim putem obavještavala Upravno vijeće i Ministarstvo, te da je osnivaču upućivala dopise o teškoj situaciji sa zahtjevima da pokrije gubitak, što ima obvezu kao osnivač, međutim, nikada nisu dobili pisani odgovor na svoje dopise

Kompletan izvještaj Ureda za reviziju pogledate ovdje.

Related Posts