fbpx
BHRT

JAVNI OGLAS o dodjeli u zakup reklamnih površina na fasadi BHRT-a

Off 82

Broj: 101-536/19
Datum: 24.04.2019. godine

Na osnovu člana 50. Statuta Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT) i Odluke broj:
101-535/19, objavljuje se

JAVNI OGLAS
o dodjeli u zakup reklamnih površina na fasadi BHRT-a

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine raspisuje oglas o dodjeli u zakup reklamnih površina na fasadi BHRT-a (prema fotografijama pozicija) i kataloških oznaka, i to:

Redni
broj Pozicija reklamnih površina
sa kataloškim oznakama Dimenzija reklamne površine Početna cijena mjesečnog zakupa bez PDV
Istočna fasada 1a 17 m X 13 m=221 m² 1.660,00 KM
Istočna fasada 2a 7 m X 5 m = 35 m² 192,00 KM
Istočna fasada 3a 7 m X 5 m = 35 m² 192,00 KM
Istočna fasada 4a 7 m X 5 m = 35 m² 528,00 KM
Zapadna fasada 4 7 m X 5 m = 35 m² 528,00 KM
Zapadna fasada 5 7 m X 5 m = 35 m² 528,00 KM
Zapadna fasada 6 7 m X 5 m = 35 m² 192,00 KM
Zapadna fasada 7 7 m X 5 m = 35 m² 192,00 KM
Ukupno bez PDV 4.012,00 KM

Plaćanje PDV-a je obaveza Zakupca.

Period iznajmljivanja reklamnih površina je 2 (dvije) godine.

Zakup reklamnih površina navedenih u gornjoj tabeli se daje u kompletu.

U cijenu zakupa uračunat je trošak po osnovu utroška električne energije osvjetljenja reklamnih površina, koja radi po principu ulične rasvjete.

Početna cijena zakupa je određena na bazi perioda zakupa od 2 (dvije) godine. U slučaju otkazivanja zakupa prije navedenog perioda odabrani ponuđač će imati obavezu platiti zakup po cijenama regulisanim u Cjenovniku od 27.02.2019.godine za korišteni period.
Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene prikazane u gornjoj tabeli i ponude sa nižom cijenom od početne će se smatrati nevažećim.

Sve obaveze koje proizilaze iz zakonske regulative a odnose se na obaveze prema općini, kantonu, entitetu ili državi su u obavezi plaćanja zakupca.

Pozicije reklamnih površina nisu osvijetljene, osim pozicije kataloške oznake 4, i postavljanje rasvjetnih tijela su obaveza Zakupca. Nakon isteka zakupa rasvjetna tijela ostaju u vlasništvu BHRT-a.

Molimo sve zainteresovane ponuđače da ponude dostave u zatvorenim i zapečaćenim kovertama, sa naznakom “PONUDA ZA ZAKUP REKLAMNIH POPVRŠINA NA FASADI BHRT-a – NE OTVARAJ”, na adresu Bulevar Meše Selimovića br.12, 71000 Sarajevo, poštom ili neposredno na protokol BHRT-a na naznačenoj adresi.

Pored tačnih podataka o sjedištu pravne osobe, ID i PDV, uz ponudu je potrebno priložiti Rješenje o registraciji izdato od nadležnog organa, ne starije od 3 mjeseca i navesti cijenu koja se nudi za zakup reklamnih površina.

Sve dodatne obavijesti vezane za predmetni oglas zainteresirane osobe mogu dobiti putem telefona 033/408-067 – Sektor za upravljanje imovinom i investicije.

Ponude trebaju biti dostavljene na naznačenoj adresi najkasnije do petka 10.05. 2019. godine do 12,00 sati. Sve ponude zaprimljene nakon navedenog termina bit će odbačene.
Javno otvaranja ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se u petak 10.05.2019. godine u 12,30 sati.

Nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponuđači mogu najkasnije do roka određenog za rok dostavljanja ponuda istu izmijeniti ili povući.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

Ukoliko odabrani ponuđač, bez opravdanog razloga ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu, smatra se da je odustao od zakupa.

BHRT zadržava pravo da ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda. U slučaju odustajanja najpovoljnijeg ponuđača BHRT zadržava pravo da poništi oglas.

Generalni direktor BHRT-a
Belmin Karamehmedović

Related Posts

Kontakt

BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 461 101
Fax: +387 33 408 029
E-mail: pitajte@bhrt.ba
Web: www.bhrt.ba

Društvene mreže