BHRT-oglasi

Javni oglas za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovne zgrade

Off 3382

Na osnovu člana 50. Statuta Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT) i Odluke broj: 101-1128/15 od 16.06.2015. godine, objavljuje se

JAVNI OGLAS

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNE ZGRADE

 PREDMET

Poslovna zgrada „ANEX“ Javnog RTV Servisa BiH- Radiotelevizije Bosne i Hercegovine,

locirana u produžetku RTV Doma u Sarajevu, ulica Bulevar Meše Selimovića br. 12, na period od 1 (jedne) godine.

Zgradu,,ANEX” čine četiri etaže i to:

 1. SUTEREN (skladišni prostor 500m2 korisne površine, pod zakupom je do 31.12.2016. god.)
 2. PRIZEMLJE kancelarijski prostor sa 500m2 korisne površine 18 kancelarija
 3. PRVI SPRAT kancelarijski prostor sa 500m² korisne površine 20 kancelarija
 4. DRUGI SPRAT  ‐ kancelarijski prostor sa 500m² korisne površine 21 kancelarija

 NAMJENA

Zgradu ,,ANEX” koja je predmet javnog oglasa zbog načina gradnje, moguće je višenamjenski upotrijebiti, u skladu sa zakonskim propisima.

(etaže su zasebne, pregradni zidovi su montažno demontažni).

CIJENE

 1. Minimalno ponuđena cijena po m2 za iznajmljivanje komplet poslovne zgrade ili parcijalno (etažno) ne može biti niža od 7 KM / m2.
 2. Navedena minimalna cijena je bez PDV – a.
 3. U minimalnu cijenu nisu uključeni režijski troškovi(el.energija,grijanje i hlađenje,voda,odvoz smeća ).

Režijski troškovi su obaveza plaćanja Zakupca.

 PREINAKE

Zakupac ne može praviti nikakve preinake na i u zgradi bez predhodne saglasnosti zakupodavca.

 PODZAKUP

Zakupac ne može davati iznajmljeni prostor u podzakup bez predhodne saglasnosti Zakupodavca .                                                                                                                             

 

 ODRŽAVANJE PROSTORA

Zakupodavac ima obavezu održavanja postojećih elektroenergetskih instalacija,                                               instalacija vatrodojave kao i postojećih mašinskih instalacija grijanja i hlađenja.

Zakupac ili Zakupci  su obavezni održavati higijenu u  unutrašnjosti  zgrade – kancelarije i zajedničke prostore.

 PRISTUP I FIZIČKO OBEZBJEĐENJE

Dvadesetčertvorosatni nadzor i vanjsko obezbjeđenje zgrade „ ANEX“ je u obavezi BHRT-a, na način kako je to propisano internim aktima BHRT-a i zakonskom regulativom.

Unutrašnji nadzor i obezbijeđenje te kontrola ulaska i izlaska u i iz zgrade, obaveza je zakupca.

 PONUDE

Pismena ponuda na Javni oglas treba da sadrži:

 1. čitko naznačen naziv firme,
 2. čitko naznačeno sjedište firme i broj telefona ponuđača;
 3. rješenje o sudskoj registraciji (komplet obrasci), poresku registraciju
 4. identifikacioni broj,
 5. redni broj (brojeve) za koji se poslovni prostor ponuda podnosi,
 6. visinu ponuđene zakupnine po m² izraženu u KM, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati
 7. izjavu ponuđača potpisana od ovlaštenog lica da se obavezuje u slučaju da bude izabran kao najbolji prihvatiti sklapanje ugovora o zakupu, da prihvata sve uslove iz javnog oglasa, te da njegova ponuda ostaje na snazi 60 dana računajući od dana otvaranja ponude.

 DOSTAVLJANJE PONUDA

Kovertirane (zapečaćene) ponude sa gore navedenim podacima,

potpisom podnosioca i brojem telefona, poslati na adresu:

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE,

ulica Bulevar Meše Selimovića br: 12, 71000 Sarajevo,

Sa naznakom  ,,Oglas za poslovni prostor” ne otvaraj

preporučeno poštom.

Ponude se dostavljaju u originalu.

Nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.

 

 KONTAKT

Poslovne prostorije koje su predmet  javnog oglasa za iznajmljivanje mogu se pogledati uz prethodnu najavu u vremenu trajanja objavljenog oglasa,  svakim radnim danom.

Kontakt za zainteresovane ponuđače je: G‐din Mirsad Sarić.

Kontakt telefon:061 734 387 mail: mirsad saric@bhrt.ba

 IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Zakupodavac zadržava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimično) ponude.

Zakupodavac zadržava pravo da odbije sve ponude prije njihovog prihvatanja i poništi oglas u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima i pri tome ne snosi nikakve troškove u vezi sa učestvovanjem ponuđača u postupku davanja poslovnog prostora u zakup.

 SKLAPANJE UGOVORA

Ponuđač po ovom oglasu sa zakupodavcem sklapa Ugovor najkasnije 20 (dvadeset) dana od prijema obavijesti o izboru ponuđača.

U slučaju da ponuđač ne zaključi ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude.

 Oglas ostaje otvoren na službenoj WEB stranici BHRT-a do dobijanja validne ponude i okončanja procesa iznajmljivanja po ovom oglasu.